دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی در حوزه مطالعات زبان

تاریخ برگزاری : 26 مرداد 1398 آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 24 مرداد 1398 آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: 24 مرداد 1398 اعلام نتایج داوری مقالات: 7 روز پس …

ادامه نوشته »

سومین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران

تاریخ برگزاری : 22 آبان 1398 آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : 15 آبان 1398 آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات : 20 آبان 1398 عنوان فارسی همایش : سومین …

ادامه نوشته »

سومین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران

تاریخ برگزاری : 22 آبان 1398 آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 15 آبان 1398 آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: 20 آبان 1398 عنوان فارسی همایش : سومین کنفرانس علمی …

ادامه نوشته »

چهارمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران

تاریخ برگزاری: 22 آبان 1398 آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 15 آبان 1398 آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: 20 آبان 1398 عنوان فارسی همایش : چهارمین کنفرانس علمی رهیافت …

ادامه نوشته »

نخستین کنفرانس ملی روانشناسی فرهنگی، خانواده و آسیب های اجتماعی

تاریخ برگزاری: 98/07/10 آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 98/07/10 آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: 98/07/10 اعلام نتایج داوری مقالات: 98/07/10 آخرین مهلت ثبت نام در همایش: 98/07/08 عنوان فارسی …

ادامه نوشته »

ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم جغرافیایی و زمین شناسی

تاریخ برگزاری : 1398/04/30 آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 1398/4/27 آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: 1398/4/27 اعلام نتایج داوری مقالات: 7 روز پس از ارسال مقاله آخرین مهلت ثبت …

ادامه نوشته »

پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی

تاریخ برگزاری : 30 تیر 1398 آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 1398/4/27 آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: 1398/4/27 اعلام نتایج داوری مقالات: 7 روز پس از ارسال مقاله آخرین …

ادامه نوشته »

دومین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی

تاریخ برگزاری: 1398/04/30 آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 1398/04/27 آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: 1398/04/27 اعلام نتایج داوری مقالات: 1398/04/28 آخرین مهلت ثبت نام در همایش: 1398/04/29 عنوان فارسی …

ادامه نوشته »

پنجمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار

تاریخ برگزاری : 1398/06/21 آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 1398/04/15 آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: 1398/04/15 اعلام نتایج داوری مقالات: یک هفته بعد از ارسال مقالات آخرین مهلت ثبت …

ادامه نوشته »

پنجمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار

تاریخ برگزاری : 1398/06/21 آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 1398/04/15 آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: 1398/04/15 اعلام نتایج داوری مقالات: یک هفته بعد از ارسال مقالات عنوان فارسی همایش …

ادامه نوشته »